Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het bestuur van WGS Accountants B.V. heeft een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze zijn hieronder opgenomen.

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten van derden. Onder ‘derden’ wordt in dit verband verstaan: iedere persoon die niet aan de WGS Accountants organisatie is verbonden. Iedereen die niet aan de WGS Accountants organisatie is verbonden, maar een klacht wenst in te dienen over een (vermeende) misstand in de WGS organisatie, over een (vermeende) misslag in de beroepsuitoefening, over de uitvoering van een wettelijke controle of over (vermeend) onethisch handelen van WGS respectievelijk van een partner of medewerker van WGS Accountants kan zich schriftelijk richten tot de directie van WGS Accountants.

Klachtenregeling

Klachtenformulier

De Verordening Accountantsorganisaties (VAO) bepaalt dat een accountantsorganisatie dient te beschikken over een Klokkenluidersregeling en deze bovendien opneemt op haar internetsite. WGS Accountants hecht er waarde aan dat medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten WGS Accountants aan de orde kunnen stellen.

Klokkenluidersregeling

Contact

Vestigingen

Veilig bestanden uitwisselen